Vyšetření prováděná bez objednání

Vyšetření prováděná po předchozím objednání

Elektrokardiografické vyšetření (EKG)

je základní a nejjednodušší vyšetřovací metoda v kardiologii. Snímání elektrické srdeční aktivity pomocí elektrod umístěných na hrudníku a končetinách, umožňuje posoudit poruchy srdečního rytmu, odhaluje akutní či proběhlé poškození srdečního svalu (především infarkt myokardu, ICHS). Registrace EKG se provádí také v rámci preventivních kontrol, v těhotenství a jako součást předoperačního vyšetření.

Průběh vyšetření – pacient leží v klidu na lůžku. Na odhalený hrudník, kotníky a zápěstí mu jsou umístěny elektrody. Pro zvýšení vodivosti a přilnavosti se místa pod elektrodami zvlhčují vodou či gelem. Někdy může být pacient požádán o nádech a zadržení dechu, popřípadě o hluboké dýchání.

Příprava - vyšetření nevyžaduje zvláštní přípravu, pacient si odloží oblečení horní poloviny těla

Objednání – není nutné, vyšetření provádíme bez objednání, na základě doporučení praktickým lekařem či jiným specialistou.

Výsledek - lékař EKG záznam vyhodnotí na počkání

Echokardiografické vyšetření (ECHO)

dnes patří mezi základní vyšetřovací metody v kardiologii. Jde o ultrazvukové vyšetření srdce, které se provádí přes hrudní stěnu. Umožňuje neinvazivně vyšetřit srdce (zobrazuje srdce v pohybu, lze měřit velikost jednotlivých srdečních oddílů a tloušťku stěn, zhodnotit funkci chlopní a výkonnost srdce, diagnostikovat výpotek v perikardu, vyšetřit velké cévy (aortu, plicnici).

Průběh vyšetření - pacient leží na lůžku na levém boku s pravou rukou za hlavou nebo leží na zádech, s obnaženou horní polovinou těla. Lékař sondu potře vodivým gelem a v různých úhlech s jemným tlakem touto sondou přejíždí po hrudníku v oblasti srdce.

Příprava - vyšetření nevyžaduje zvláštní přípravu, pacient si odloží oblečení horní poloviny těla.

Objednání – nutno se objednat na základě doporučení praktického lékaře či specialisty.

Výsledek - lékař vám výsledek předá v krátké době po ukončení vyšetření

Zátěžové EKG vyšetření (bicyklová ergometrie)

toto vyšetření se provádí na speciálně upraveném kole, ergometru. Během postupně zvyšující se zátěže je zaznamenáváno EKG, tepová frekvence, měří se krevní tlak a jsou sledovány obtíže nemocného. Na základě změn EKG během zátěže může být diagnostikována ischemická choroba srdeční, jsou posuzovány poruchy srdečního rytmu a vyhodnocena reakce krevního tlaku na zátěž.

Průběh vyšetření - zátěžovému testu předchází registrace klidového EKG. K správné volbě parametrů vyšetření je třeba znát některé základní údaje (věk, váha, výška, užívané léky). EKG během testu je nepřetržitě snímáno pomocí elektrod nalepených na kůži hrudníku. Každé 2 minuty je manžetou umístěnou buď na levé nebo pravé paži automaticky měřen krevní tlak a postupně je zvyšována zátěž. Jakékoliv obtíže během testu (bolesti, dušnost) hlásíte přítomné sestře. Test probíhá ve dvou fázích. Fáze fyzické aktivity se pohybuje v rozmezí 4-15 minut v závislosti na kondici pacienta, diagnóze a vývoji testu. Na ní navazuje fáze fyzického klidu, kdy po přerušení zátěže je 6 -15 minut dále sledováno EKG a měřen krevní tlak. Výsledek testu může být ovlivněn mnoha faktory - kromě celkové zdatnosti pacienta, jsou to omezení hybnosti dolních končetin, užívané léky, kouření a přidružená onemocnění.

Příprava - v předcházejících 12 hodinách je vhodné vyvarovat se velké a neobvyklé tělesné zátěži, poslední 2 hodiny před vyšetřením nejíst a nepít ve větším množství, nekouřit, nepít nápoje s obsahem kofeinu. Váš ošetřující lékař indikující zátěžové vyšetření rozhodne, zda je nutné vynechat některé léky, které by mohly výsledek testu zkreslit. Vhodná je sportovní obuv a pohodlné kalhoty.

Po provedení testu nejsou žádná omezení.

Objednání – nutno se objednat na základě doporučení praktického lékaře či specialisty.

Odložení testu je nutné při akutním infekčním onemocnění, užíváte-li antibiotika (i když už je jen „dobíráte“), máte-li jiné nekardiální onemocnění, které vám dočasně znemožňuje zátěž.

Výsledek - lékař záznam zátěžového testu vyhodnotí a výsledek vám předá obvykle do 15- 20 minut

Test na nakloněné rovině (HUTT - haed up tilt test)

vyšetření slouží k diagnostice nejasné příčiny opakovaných přechodných ztrát vědomí. Vyjasnění neurokardiogenní příčiny – porucha regulace krevního tlaku a tepové frekvence.

Průběh vyšetření - testu předchází registrace klidového EKG. K správnému vyhodnocení vyšetření potřebujeme znát základní anamnestické údaje o vaší osobě, léky, které užíváte, pokud jsou známy výsledky předchozích vyšetření (neurologické, holter EKG, BE…). Z preventivních důvodů je zajištěn žilní vstup kanylou. EKG během testu je nepřetržitě snímáno pomocí elektrod nalepených na kůži hrudníku. Krevní tlak je měřen v pravidelných intervalech cca každé dvě minuty. Kvůli vaší bezpečnosti a z důvodu zabránění pádu budete připevněni k vyšetřovacímu lůžku několika popruhy. Následně bude vyšetřovací stůl mírně vyzdvižen do polohy 70 - 80 stupňů. Po celou dobu vyšetření je přítomen zdravotnický personál sledující změny, jež by mohly vyvolat nebo vyvolávají poruchy vědomí. Výskyt jakýchkoliv obtíží hlaste sestře. Test je ukončen při poklesu tlaku, při zpomalení srdeční frekvence nebo při ztrátě vědomí, pro kterou je pacient vyšetřován. V případě, že nejsou splněna tato kritéria test končí po skončení 45 minut. V určitých případech provádíme zpřesnění výsledku pomocí aplikace léku pod jazyk. Pozitivní test bývá provázen pocitem slabosti, závratěmi, pocitem na zvracení, popř. ztátou vědomí. Jde o příznaky, pro které pacient přichází na vyšetření a jednoduché sklopení vyšetřovaného do vodorovné polohy se zvednutím dolních končetin umožní velmi rychlou úpravu stavu.

Příprava - vyšetření je prováděno nalačno, předchozí den je vhodné pít dostatek tekutin (2-3 litry).

Po provedení testu s pozitivním výsledkem je nutný doprovod (pacient nesmí řídit motorové vozidlo) a po zbytek dne doporučujeme klidový režim.

Objednání – nutno se objednat na základě doporučení praktického lékaře či specialisty.

Výsledek - lékař záznam zátěžového testu vyhodnotí a výsledek vám předá obvykle do 15 - 20 minut

Holter TK (24 hodinová monitorace krevního tlaku)

Jedná se o vyšetření k posouzení hodnot krevního tlaku během dne a noci v běžných podmínkách pacienta. Toto vyšetření odliší skupinu pacientů se zvýšeným tlakem u lékaře a normálními hodnotami tlaku v domácích podmínkách (tzv.“syndrom bílého pláště‘‘). Dále je možné posoudit míru kompenzace vysokého krevního tlaku na případné antihypertenzní léčbě, nebo u tzv.“kolísavého tlaku“.

Průběh vyšetření - na nedominantní horní končetinu vám sestra nasadí tlakovou manžetu, která je spojena s přístrojem. Vlastní měřící přístroj je umístěn v kapsičce na krku nebo si jej připnete na váš vlastní opasek. První měření je provedeno pod dohledem personálu, další jsou již spouštěny automaticky dle naprogramovaného plánu. V denních hodinách je krevni tlak měřen každých 20 minut, v nočních hodinách v intervalech jedné hodiny. Při samotném měření je nutné uvolnit paži, nepohybovat s ní a nic v ní nedržet. Při chůzi či běhu je vhodné zvolnit tempo nebo úplně zastavit.

Deník - pro co nejobjektivnější vyhodnocení naměřených hodnot TK, potřebuje lékař znát průběh vašich aktivit od okamžiku napojení přístroje. Od sestry dostanete tzv. deník, kam budete zapisovat vykonávanou činnost s časovým údajem. Např.: chůze po schodech, cesta do kopce, domácí práce (vaření, žehlení, úklid), nákupy, odpočinek, posezení s přáteli, procházka, káva, cigareta, sklenice piva, fyzická námaha, cestování dopravními prostředky, užívání léků. Eventuálně zapíšete své potíže.

Objednání - nutno se objednat na základě doporučení praktického lékaře či specialisty.

Výsledek - lékař záznam naměřených hodnot vyhodnotí a výsledek vám předá obvykle do 15- 20 minut

Holter EKG (24 - 144 hodinový záznam EKG)

Při holterovské monitoraci jde o nepřetržitý záznam EKG v průběhu 24 hodin až několika dní. A to při obvyklých činnostech (práce, sport, odpočinek, spánek) v běžných podmínkách pacienta. Slouží převážně k diagnostice poruch srdečního rytmu (arytmií), které se projevují např. bušením srdce nebo kolapsovými stavy. Také se využívá ke sledování účinnosti léčby arytmií. Dlouhodobým záznamem stoupá pravděpodobnost zachycení občasných nepravidelností rytmu nebo námahových ischémií (nedostatečné prokrvení srdečního svalu).

Průběh vyšetření - samotnému napojení holtru předchází registrace klidového EKG. Poté vám na obnažený hrudník sestra nalepí elektrody (celkem jich je 7) a na krk či kolem pasu připevní kapsičku se záznamníkem o velikosti cca 6x12x1cm. Monitorace probíhá nepřetržitě až do doby, kdy vám sestra přístroj v naší ambulanci sejme. Je vhodné zachovat váš běžný režim - neberte si dovolenou, nevynechávejte obvyklé sportovní aktivity (kromě plavání), vykonávejte domácí práce, nákupy a procházky. Zkrátka, chovejte se tak, jako byste holter na sobě neměli. Jedniným omezením je, že záznamník není vodotěsný. Proto vás sestra poučí, jakým způsobem je možné provést osobní hygienu.

Deník - spolu s přístrojem dostanete deníček, do kterého budete zaznamenávat vaši činnost během vyšetření (např. 11.00 - 11.30 cesta domů MHD; 11.30 výstup do šestého patra po schodech; 11.40-12.00 vaření; 13.00 stres - hádka, 22.30-6.00 spánek atd). Do deníčku zapisujte také potíže, které podle vás souvisejí "se srdcem" (např. 11.20 silné bušení srdce; 15.00 náhlá slabost, musím si sednout; 5.00 vzbuzení dušností apod.).

Příprava - vyšetření nevyžaduje zvláštní přípravu, vhodná je těsnější první vrstva oblečení (tílko, košilka), která by pevněji obepínala vaše tělo i s přístrojem a elektrodami - dosáhneme tím zlepšení kvality záznamu EKG.

Objednání - nutno se objednat na základě doporučení praktického lékaře či specialisty.

Výsledek - lékař záznam vyhodnotí a výsledek odešle lékaři, který vás na vyšetření doporučil obvykle do 14 dnů, v mimořádných případech lze dlomluvit termín kratší

Odběr krve za účelem laboratorní analýzy vzorku krve

Odběr krve provádíme v odběrové místnosti naší ambulance a vzorky odesíláme do laboratoře, se kterou spolupracujeme. Dle indikace našich lékařů je zjišťována hladina minerálů, cukru a tuků v krvi, určují se parametry ledvinných, jaterních funkcí, stanovují se hormony štítné žlázy, ukazatele poškození srdečního svalu, hodnotí se krevní obraz (počet jednotlivých krevních elementů) a krevní srážlivost či terapeutické hladiny léků. V případě potřeby lze nechat v laboratoři provést rozbor vzorku moči.

Objednání - dispenzarizovaní pacienti jsou zváni na odběry ošetřujícím lékařem (doporučení je zapsáno ve zprávě z kontroly nebo jsou pozváni telefonicky).

Výsledek - běžně do druhého dne, v akutních případech do několika hodin

Kontroly kardiostimulátorů

Provadíme kontroly všech typů stimulátorů a defibrilátorů.

Objednání - nutno se objednat